راهنمای خرید

برای خرید محصولات پس از عضویت در سایت می توان از طریق درگاه بانک ملت یا از طریق کارت-به-کارت خرید را انجام داد.