شماره حساب ها

لطفا مبلغ فاکتورتان را ظرف مدت یک روز کاری بشماره حساب  ذیل واریز و اطلاعات خواسته شده را به آدرس پست الکترونیک مدیریت ارسال کنید.
توجه نماید در صورت عدم پرداخت فاکتور در زمان تعین شده سفارش  شما بصورت خودکار لغو خواهد شد.

شماره حساب ملی: 0301731712002

بنام : فرزاد اخلاقی

مدت زمان لازم جهت بررسی و تائید پرداخت های نقدی بین 1تا 7 روز کاری  انجام میگردد

1- تاریخ واریز وجه فاکتور :

2 - شماره سند یا تراکنش بانکی یا اینترنتی :
3 - کد سفارش :

پست الکترونیک مدیریت فروش : farzad125@gmail.com